سرور تلفنی ( IP PBX )

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
 • تعداد داخلی ها
 • پشتیبانی از E1
 • پشتیبانی از خطوط آنالوگ شهری (FXO)
 • ظرفیت تماس همزمان
 • پشتیبانی از خطوط آنالوگ شهری (FXS)
 • قابلیت ضبط تماس ها
 • پشتیبانی از استریسک
 • پشتیبانی از خطوط GSM
 • قابلیت کارکرد به صورت پشتیبان (Redundant)
سرور تلفنی دی لینک D-Link DVX-2004G IP PBX
موجود
27,500,000 ریال
 • سرویس دهی به 100 کاربر
 • 30 تماس همزمان
 • Asterisk
 • پشتیبانی از SIP
سرور تلفنی دی لینک D-Link DVX-2004F IP PBX
[ ناموجود ]
0 ریال
 • پشتیبانی از 4 خط شهری
 • سرویس دهی به 100 کاربر
 • 30 تماس همزمان
 • Asterisk
 • پشتیبانی از SIP
سرور تلفنی دی لینک D-Link DVX-8000 IP PBX
[ ناموجود ]
0 ریال
 • پشتیبانی از 24 خط شهری و 1 خط E1
 • سرویس دهی به 300 کاربر
 • 60 تماس همزمان
 • Asterisk
 • پشتیبانی از SIP
سرور تلفنی دی لینک D-Link DVX-9000 IP PBX
[ ناموجود ]
0 ریال
 • پشتیبانی از 24 خط شهری و 4 خط E1
 • سرویس دهی به 1000 کاربر
 • 300 تماس همزمان
 • Asterisk
 • پشتیبانی از SIP
سرور تلفنی نیوراک NewRock OM4-2S/2 IP PBX
[ ناموجود ]
7,800,000 ریال
 • پشتیبانی از 2 خط FXS
 • سرویس دهی به 8 کاربر
 • 2 تماس هم زمان
 • پشتیبانی از SIP