کارت های تلفنی VOIP

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
کارت تلفنی آنالوگ سنگوما Sangoma B600 VOIP Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دارای 2 پورت FXO و 1 پورت FXS
 • اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه PCI
 • قابلیت کارکرد تمام و کمال با نرم افزار Asterisk
کارت تلفنی سنگوما Sangoma A101 VOIP Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دارای 1 پورت E1
 • اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه PCI
 • قابلیت کارکرد تمام و کمال با نرم افزار Asterisk
کارت تلفنی سنگوما Sangoma A101D VOIP Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دارای 1 پورت E1
 • اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه PCI
 • قابلیت کارکرد تمام و کمال با نرم افزار Asterisk
کارت تلفنی سنگوما Sangoma A101DE VOIP Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دارای 1 پورت E1
 • اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه PCI Express
 • قابلیت کارکرد تمام و کمال با نرم افزار Asterisk
کارت تلفنی سنگوما Sangoma A101E VOIP Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دارای 1 پورت E1
 • اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه PCI Express
 • قابلیت کارکرد تمام و کمال با نرم افزار Asterisk
کارت تلفنی سنگوما Sangoma A102 VOIP Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دارای 2 پورت E1
 • اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه PCI
 • قابلیت کارکرد تمام و کمال با نرم افزار Asterisk
کارت تلفنی سنگوما Sangoma A102D VOIP Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دارای 2 پورت E1
 • اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه PCI
 • قابلیت کارکرد تمام و کمال با نرم افزار Asterisk
کارت تلفنی سنگوما Sangoma A102DE VOIP Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دارای 2 پورت E1
 • اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه PCI
 • قابلیت کارکرد تمام و کمال با نرم افزار Asterisk
کارت تلفنی سنگوما Sangoma A102E VOIP Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دارای 2 پورت E1
 • اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه PCI
 • قابلیت کارکرد تمام و کمال با نرم افزار Asterisk
کارت تلفنی سنگوما Sangoma A104 VOIP Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دارای 4 پورت E1
 • اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه PCI
 • قابلیت کارکرد تمام و کمال با نرم افزار Asterisk
کارت تلفنی سنگوما Sangoma A104D VOIP Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دارای 4 پورت E1
 • اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه PCI
 • قابلیت کارکرد تمام و کمال با نرم افزار Asterisk
کارت تلفنی سنگوما Sangoma A104DE VOIP Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دارای 4 پورت E1
 • اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه PCI Express
 • قابلیت کارکرد تمام و کمال با نرم افزار Asterisk
کارت تلفنی سنگوما Sangoma A104E VOIP Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دارای 4 پورت E1
 • اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه PCI Express
 • قابلیت کارکرد تمام و کمال با نرم افزار Asterisk