کنترلر I/O صنعتی موگزا MOXA

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
کنترلر I/O صنعتی موگزا MOXA ioMirror E3210 Ethernet Peer-to-Peer I/O
فروش در ازای تایید موجودی
88,660,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 8 ورودی و 8 خروجی دیجیتال
کنترلر I/O صنتی موگزا MOXA ioLogik R1212 Ethernet Remote I/O
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
66,040,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 8 ورودی دیجیتال
 • دارای 8 ورودی و خروجی دیجیتال قابل تنظیم
کنترلر I/O صنتی موگزا MOXA ioLogik R1240 Ethernet Remote I/O
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
108,940,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 8 ورودی آنالوگ​​
کنترلر I/O صنعتی موگزا MOXA ioLogik E1210 Ethernet Remote I/O
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
63,700,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 2 سوئیچ پورت 10/100Mbps
 • دارای 16 ورودی دیجیتال
کنترلر I/O صنعتی موگزا MOXA ioLogik E1210-T Ethernet Remote I/O
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
92,820,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 2 سوئیچ پورت 10/100Mbps
 • دارای 16 ورودی دیجیتال
 • مناسب کار در دامنه وسیع دمایی
کنترلر I/O صنعتی موگزا MOXA ioLogik E1211 Ethernet Remote I/O
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
70,980,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 2 سوئیچ پورت 10/100Mbps
 • دارای 16 خروجی دیجیتال
کنترلر I/O صنعتی موگزا MOXA ioLogik E1211-T Ethernet Remote I/O
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
100,100,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 2 سوئیچ پورت 10/100Mbps
 • دارای 16 خروجی دیجیتال
 • مناسب کار در دامنه وسیع دمایی
کنترلر I/O صنعتی موگزا MOXA ioLogik E1212 Ethernet Remote I/O
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
70,980,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 2 سوئیچ پورت 10/100Mbps
 • دارای 8 ورودی دیجیتال و 8 ورودی و خروجی دیجیتال قابل تنظیم
کنترلر I/O صنعتی موگزا MOXA ioLogik E1212-T Ethernet Remote I/O
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
100,100,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 2 سوئیچ پورت 10/100Mbps
 • دارای 8 ورودی دیجیتال و 8 ورودی و خروجی دیجیتال قابل تنظیم
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
کنترلر I/O صنعتی موگزا MOXA ioLogik E1213 Ethernet Remote I/O
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
83,980,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 2 سوئیچ پورت 10/100Mbps
 • دارای 8 ورودی دیجیتال و 4 خروجی دیجیتال و 4 ورودی و خروجی دیجیتال قابل تنظیم
کنترلر I/O صنعتی موگزا MOXA ioLogik E1213-T Ethernet Remote I/O
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
114,400,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 2 سوئیچ پورت 10/100Mbps
 • دارای 8 ورودی دیجیتال و 4 خروجی دیجیتال و 4 ورودی و خروجی دیجیتال قابل تنظیم
 • مناسب کار در دامنه وسیع دمایی
کنترلر I/O صنعتی موگزا MOXA ioLogik E1214 Ethernet Remote I/O
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
76,440,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 2 سوئیچ پورت 10/100Mbps
 • دارای 6 ورودی دیجیتال و 6 خروجی رله
کنترلر I/O صنعتی موگزا MOXA ioLogik E1214-T Ethernet Remote I/O
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
105,300,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 2 سوئیچ پورت 10/100Mbps
 • دارای 6 ورودی دیجیتال و 6 خروجی رله
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
کنترلر I/O صنعتی موگزا MOXA ioLogik E1240 Ethernet Remote I/O
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
105,300,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 2 سوئیچ پورت 10/100Mbps
 • دارای 8 ورودی آنالوگ
کنترلر I/O صنعتی موگزا MOXA ioLogik E1240-T Ethernet Remote I/O
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
141,700,000 ریال
 • پشتیبانی از پروتکل Modbus/TCP
 • دارای 2 سوئیچ پورت 10/100Mbps
 • دارای 8 ورودی آنالوگ
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی