آی پی کام (IP-COM)

IP-COM
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM F1024 Unmanaged Switch
[ ناموجود ]
0 ریال
 • 24 پورت 100Mbps
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM F1105P-4-63W Unmanaged Ethernet Switch
[ ناموجود ]
0 ریال
 • 1 پورت 100Mbps و 4 پورت 100Mbps PoE
 • قابل نصب بر روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM F1109P Unmanaged Ethernet Switch
[ ناموجود ]
0 ریال
 • 1 پورت 100Mbps و 8 پورت PoE 100Mbps
 • قابل نصب بر روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM F1218P Web Smart Switch
[ ناموجود ]
0 ریال
 • 2 پورت 1000Mbps و 16 پورت PoE 100Mbps و 1 اسلات 1000Mb فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM F1226P Web Smart Ethernet Switch
[ ناموجود ]
0 ریال
 • 2 پورت 1000Mbps و 24 پورت PoE 100Mbps و 2 اسلات 1000Mb فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G1005 Unmanaged Switch
[ ناموجود ]
0 ریال
 • 5 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب بر روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G1008 Unmanaged Switch
[ ناموجود ]
0 ریال
 • 8 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب بر روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G1009P-EI Unmanaged Switch
[ ناموجود ]
0 ریال
 • 1 پورت 1000Mbps و 8 پورت PoE 1000Mbps
 • قابل نصب بر روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G1016G Unmanaged Switch
[ ناموجود ]
0 ریال
 • 16 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G1024G Unmanaged Switch
[ ناموجود ]
0 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G2124T Unmanaged Switch
[ ناموجود ]
0 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps و 2 اسلات Combo 1000Mb فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G3210P Managed Switch
[ ناموجود ]
0 ریال
 • 8 پورت PoE 1000Mbps و 2 اسلات 1000Mb فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک و بر روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G3224P Managed Switch
[ ناموجود ]
0 ریال
 • 24 پورت PoE 1000Mbps و 4 اسلات Combo 1000Mb فیبر نوری SFP و 1 پورت Console
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G3224T Managed Switch
[ ناموجود ]
0 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps و 2 اسلات 1000Mb فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی