کنبوتونگ (Kenbotong)

Kenbotong
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
آنتن امنی لینک رادیویی کنبوتونگ Kenbotong TQJ-2325A12 Omni Antenna
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • بهره 12dBi
 • بازه فرکانسی 3.2GHz تا 2.5GHz
 • Outdoor
آنتن امنی لینک رادیویی کنبوتونگ Kenbotong TQJ-2400AT6 Omni Antenna
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • بهره 6dBi
 • بازه فرکانسی 2.4GHz تا 2.483GHz
 • Outdoor
آنتن امنی لینک رادیویی کنبوتونگ Kenbotong TQJ-5800AT Omni Antenna
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • بهره 13dBi
 • بازه فرکانسی 5.725GHz تا 5.850GHz
 • Outdoor
آنتن دیش لینک رادیویی کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5158P12Ax2 Dish Antenna 34dBi
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • آنتن دیش دوال پلار با بهره 34dBi
 • کار در محدوده فرکانسی 5.1GHz تا 5.8GHz
 • قطر 120 سانتی متر و وزن 20 کیلوگرم
آنتن دیش لینک رادیویی کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5158P4 Dish Antenna 24dBi
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • آنتن دیش سینگل پلار با بهره 24dBi
 • کار در محدوده فرکانسی 5.1GHz تا 5.8GHz
 • قطر 40 سانتی متر و وزن 3 کیلوگرم
آنتن دیش لینک رادیویی کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5158P6 Dish Antenna 28dBi
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • آنتن دیش سینگل پلار با بهره 28dBi
 • کار در محدوده فرکانسی 5.1GHz تا 5.8GHz
 • قطر 60 سانتی متر و وزن 5 کیلوگرم
آنتن دیش لینک رادیویی کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5158P6AC Dish Antenna 28.5dBi
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • آنتن دیش سینگل پلار با بهره 28.5dBi
 • کار در محدوده فرکانسی 5.1GHz تا 5.8GHz
 • قطر 60 سانتی متر
آنتن دیش لینک رادیویی کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5158P6ACx2 Dish Antenna 28.5dBi
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • آنتن دیش دوال پلار با بهره 28.5dBi
 • کار در محدوده فرکانسی 5.1GHz تا 5.8GHz
 • قطر 60 سانتی متر و وزن 3 کیلوگرم
آنتن دیش لینک رادیویی کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5158P6Ax2 Dish Antenna 28.5dBi
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • آنتن دیش دوال پلار با بهره 28.5dBi
 • کار در محدوده فرکانسی 5.1GHz تا 5.8GHz
 • قطر 60 سانتی متر و وزن 5.5 کیلوگرم
آنتن دیش لینک رادیویی کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5158P9Ax2 Dish Antenna 32dBi
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • آنتن دیش دوال پلار با بهره 32dBi
 • کار در محدوده فرکانسی 5.1GHz تا 5.8GHz
 • قطر 90 سانتی متر و وزن 10.5 کیلوگرم
آنتن دیش لینک رادیویی کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5800P6 Dish Antenna 29dBi
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • آنتن دیش سینگل پلار با بهره 29dBi
 • کار در محدوده فرکانسی 5.7GHz تا 5.8GHz
 • قطر 60 سانتی متر و وزن 5 کیلوگرم
آنتن سکتور کنبوتونگ Kenbotong TDJ-2400IA Sector Antenna
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • آنتن سکتور سینگل پلار با بهره 15dBi
 • کار در محدوده فرکانسی 2.4GHz تا 2.5GHz
آنتن سکتور کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5158J Sector Antenna
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • آنتن سکتور سینگل پلار با بهره 15dBi
 • کار در محدوده فرکانسی 5.1GHz تا 5.8GHz
آنتن فلت پنل کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5758BKT-C Flat Panel Antenna
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • آنتن فلت پنل سینگل پلار با بهره 23dBi
 • کار در محدوده فرکانسی 5.1GHz تا 5.8GHz
آنتن فلت پنل کنبوتونگ Kenbotong TDJ-5758BKT1 Flat Panel Antenna
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • آنتن فلت پنل سینگل پلار با بهره 23dBi
 • کار در محدوده فرکانسی 5.7GHz تا 5.8GHz