پالس (PULS)

PULS
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
دسته بندی ها
آداپتور صنعتی پالس PULS ML15.241 DIN-rail Power Supply
موجود
7,800,000 ریال
 • برق ورودی 100V AC تا 240V AC
 • برق خروجی 0.54A تا 24V DC, 0.63A تا 28V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی پالس PULS CP10.481 DIN-rail Power Supply
فروش در ازای تایید موجودی
10,120,000 ریال
 • برق ورودی 100V AC تا 240V AC
 • برق خروجی 4.6A تا 48V DC, 5.4A تا 56V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی پالس PULS ML100.100 DIN-rail Power Supply
فروش در ازای تایید موجودی
20,760,000 ریال
 • برق ورودی 100V AC تا 220V AC, 120V AC تا 290V DC, 240V AC
 • برق خروجی 3.6A تا 24V DC, 4.2A تا 28V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی پالس PULS ML30.241 DIN-rail Power Supply
فروش در ازای تایید موجودی
8,760,000 ریال
 • برق ورودی 100V AC تا 240V AC
 • برق خروجی 1.3A تا 24V DC, 1.1A تا 28V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی پالس PULS ML50.100 DIN-rail Power Supply
فروش در ازای تایید موجودی
14,160,000 ریال
 • برق ورودی 100V AC تا 110V DC, 240V AC تا 290V DC
 • برق خروجی 1.8A تا 24V DC, 2.1A تا 28V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی پالس PULS ML60.241 DIN-rail Power Supply
فروش در ازای تایید موجودی
10,920,000 ریال
 • برق ورودی 100V AC تا 110V DC, 240V AC تا 300V DC
 • برق خروجی 2.1A تا 24V DC, 2.5A تا 28V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی پالس PULS QS10.481 DIN-rail Power Supply
فروش در ازای تایید موجودی
44,400,000 ریال
 • برق ورودی 100V AC تا 110V DC, 240V AC تا 150V DC
 • برق خروجی 4.3A تا 48V DC, 5A تا 56V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی پالس PULS QS20.481 DIN-rail Power Supply
فروش در ازای تایید موجودی
49,200,000 ریال
 • برق ورودی 100V AC تا 110V DC, 240V AC تا 150V DC
 • برق خروجی 8.7A تا 48V DC, 10A تا 55V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی پالس PULS QS40.484 DIN-rail Power Supply
فروش در ازای تایید موجودی
80,400,000 ریال
 • برق ورودی 200V AC تا 240V AC
 • برق خروجی 17.8A تا 48V DC, 20A تا 54V DC
 • قابل نصب روی ریل