یالینک (Yealink)

Yealink
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
تلفن بی سیم DECT تحت شبکه یالینک Yealink W52H IP DECT Phone
فروش در ازای تایید موجودی
4,000,000 ریال
 • تلفن کارمند و مدیر
 • پشتیبانی از SIP
تلفن بی سیم DECT تحت شبکه یالینک Yealink W52P IP DECT Phone
فروش در ازای تایید موجودی
6,200,000 ریال
مبنی بر 1 نظر
 • تلفن کارمند و مدیر
 • پشتیبانی از SIP
 • پشتیبانی از 5 حساب کاربری
 • پشتیبانی از PoE
 • همراه با Base
تلفن بی سیم DECT تحت شبکه یالینک Yealink W56H IP DECT Phone
فروش در ازای تایید موجودی
4,150,000 ریال
 • تلفن کارمند و مدیر
 • پشتیبانی از SIP
تلفن بی سیم DECT تحت شبکه یالینک Yealink W56P IP DECT Phone
فروش در ازای تایید موجودی
6,800,000 ریال
 • تلفن کارمند و مدیر
 • پشتیبانی از SIP
 • پشتیبانی از 5 حساب کاربری
 • پشتیبانی از PoE
 • همراه با Base
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T19 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
2,860,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 1 حساب کاربری SIP
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T19P IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
3,180,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 1 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T21 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
3,180,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T21P IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
3,680,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T23G IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
5,600,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 3 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T27G IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
6,870,000 ریال
 • تلفن منشی
 • پشتیبانی از 6 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T29G IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
10,570,000 ریال
 • تلفن مدیر
 • پشتیبانی از 16 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T41S IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
5,230,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 6 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T42S IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
7,850,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 12 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T46S IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
11,540,000 ریال
 • تلفن مدیر
 • پشتیبانی از 16 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T48S IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
12,705,000 ریال
 • تلفن مدیر
 • پشتیبانی از 16 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
 • نمایشگر لمسی