یالینک (Yealink)

Yealink
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
تلفن بی سیم DECT تحت شبکه یالینک Yealink W52H IP DECT Phone
فروش در ازای تایید موجودی
4,690,000 ریال
 • تلفن کارمند و مدیر
 • پشتیبانی از SIP
تلفن بی سیم DECT تحت شبکه یالینک Yealink W52P IP DECT Phone
فروش در ازای تایید موجودی
7,050,000 ریال
مبنی بر 1 نظر
 • تلفن کارمند و مدیر
 • پشتیبانی از SIP
 • پشتیبانی از 5 حساب کاربری
 • پشتیبانی از PoE
 • همراه با Base
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T19 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
2,700,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 1 حساب کاربری SIP
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T19P IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
3,110,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 1 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T21 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
3,190,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T21P IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
3,570,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T23G IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
5,810,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 3 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T23P IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
4,400,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 3 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T27P IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
6,550,000 ریال
 • تلفن منشی
 • پشتیبانی از 6 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T29G IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
9,380,000 ریال
 • تلفن مدیر
 • پشتیبانی از 16 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T32G IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
8,420,000 ریال
 • تلفن مدیر
 • پشتیبانی از 3 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T38G IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
9,370,000 ریال
 • تلفن مدیر
 • پشتیبانی از 6 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T41P IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
5,810,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 3 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T42G IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
7,220,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 12 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه یالینک Yealink SIP-T46G IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
10,290,000 ریال
 • تلفن مدیر
 • پشتیبانی از 16 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE