تجهیزات شبکه صنعتی برند موگزا MOXA

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-305-M-SC Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
100,360,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت 100Mb فیبر نوری مالتی مد
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-305-M-SC-T Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
124,020,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت 100Mb فیبر نوری مالتی مد
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-305-M-ST Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
100,360,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت 100Mb فیبر نوری مالتی مد
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-305-M-ST-T Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
124,020,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت 100Mb فیبر نوری مالتی مد
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-305-S-SC Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
145,080,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت 100Mb فیبر نوری سینگل مد
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-305-S-SC-80 Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
412,620,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت 100Mb فیبر نوری سینگل مد
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-305-S-SC-T Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
161,720,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت 100Mb فیبر نوری سینگل مد
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-305-T Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
92,300,000 ریال
 
 • 5 پورت 100Mbps
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-308 Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
92,300,000 ریال
 • 8 پورت 100Mbps
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-308-M-SC Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
133,640,000 ریال
 • 7 پورت 100Mbps و 1 پورت 100Mb فیبر نوری مالتی مد
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-308-M-SC-T Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
154,180,000 ریال
 • 7 پورت 100Mbps و 1 پورت 100Mb فیبر نوری مالتی مد
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-308-MM-SC Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
170,560,000 ریال
 • 6 پورت 100Mbps و 2 پورت 100Mb فیبر نوری مالتی مد
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-308-MM-SC-T Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
191,100,000 ریال
 • 6 پورت 100Mbps و 2 پورت 100Mb فیبر نوری مالتی مد
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-308-MM-ST Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
170,560,000 ریال
 • 6 پورت 100Mbps و 2 پورت 100Mb فیبر نوری مالتی مد
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA EDS-308-MM-ST-T Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
191,100,000 ریال
 • 6 پورت 100Mbps و 2 پورت 100Mb فیبر نوری مالتی مد
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی